programmaontwerp
Maakruimte voor Mooi Nederland

Op 6 juli 2022 lanceerde minister Hugo de Jonge het programma ‘Mooi Nederland’, een programma dat de ruimtelijke kwaliteit van ons land centraal stelt. Want Nederland staat voor grote ruimtelijke transitieopgaven: wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. Om te komen tot verandering op al die gebieden, moet worden samengewerkt. In de praktijk blijkt zo’n integrale aanpak echter nog niet zo eenvoudig.

Wat kunnen we leren van ontwerpveld in de aanpak van ruimtelijke transitieopgaven? En hoe komen je van experimentele projecten tot systemische en duurzame verandering? Daarover gaat het activiteitenprogramma Maakruimte voor Mooi Nederland, een initiatief van World Design Embassies, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Jetske van Oosten is als projectleider verbonden aan het programma.

Lees hier meer over het programma Maakruimte voor Mooi Nederland en naderende evenementen.

credits beeld
www.nieuwnederland.net
www.landenhand.nl
www.waterschool.nl

onderwijs
Health Hub Academy

In 2022 is de Health Hub Academy gestart. Ruim dertig professionals van de partner-organisaties in de Health Hub Utrecht zijn aan de slag gegaan om te ontdekken hoe zij transdisciplinair kunnen samenwerken aan zowel praktisch toepasbare oplossingen als systeemverbeteringen op de lange termijn. Jetske van Oosten is als hoofddocent verbonden aan de Health Hub Academy.

Bekijk hier het programma van de Health Hub Academy.

toezicht
Aveleijn

Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Aveleijn heeft ca. 80 locaties in veertien Twentse gemeenten en in de gemeente Berkelland. 

Aveleijn werkt vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’. Ze helpt haar cliënten doelen te vinden én te realiseren. Want als je weet wie je bent kun je groeien, vernieuwen en grenzen verleggen. Voor jezelf en in je relatie met anderen. Jetske van Oosten is lid van de Raad van Toezicht van Aveleijn.

www.aveleijn.nl

advies
Agis Innovatiefonds

Zelf de regie over je leven en gezondheid hebben, is een groot goed. Maar dat is niet voor iedereen zomaar vanzelfsprekend. Zeker niet voor mensen die kwetsbaar zijn of een chronische aandoening hebben. Voor deze groep zet het Agis Innovatiefonds zich in. 

Agis Innovatiefonds ondersteunt financieel én met raad en daad vernieuwende ideeën en praktische initiatieven. Innovatieve en betekenisvolle initiatieven, vaak ontstaan vanuit de betrokkenen zelf. Initiatieven die door gedragsverandering een chronische aandoening voorkómen, het leven van mensen met een chronische aandoening verlichten en hen helpen bij een energieker leven. Jetske van Oosten is lid van de adviescommissie van het Agis Innovatiefonds.

www.agisinnovatiefonds.nl

impactontwerp
Sociaal Creatieve Raad

De Sociaal Creatieve Raad is een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die sinds 2020 hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze toekomstige samenleving vorm te geven.

De kernleden van de Sociaal Creatieve Raad delen de opvatting dat het scala aan creatieve mogelijkheden zo breed mogelijk moet worden verkend om de bestaande, vastgelopen processen en systemen anders in te kunnen richten. Een meer geïntegreerde manier van denken en handelen nodig, dwars door de verschillende sectoren en domeinen heen. Vanuit die gedachte hebben zij hun krachten verenigd. Ieder van hen heeft een eigen omvangrijk sociaal, wetenschappelijk, cultureel of artistiek netwerk achter zich en brengt zijn of haar specifieke vakkennis, ideeën en expertise in. Zo vormt de Sociaal Creatieve Raad een rijk en divers creatief potentieel, een autonome kracht die kan bijdragen aan een meer open en meer inventieve kijk op de komende transities. Jetske van Oosten is kernlid van de Sociaal Creatieve Raad.

www.sociaalcreatieveraad.nl

expositieontwerp
Chronic Health 2021: vital changes for a caring society

Een goede gezondheid is afhankelijk van vele factoren. Behalve de kwaliteit van de medische zorg en technologische ontwikkelingen bepalen vooral ook onze leefstijl, de kwaliteit van onze sociale contacten en woon- en werkomgeving onze gezondheid. Al die elementen zijn bovendien onderling verbonden en dat maakt gezondheidsbevordering behoorlijk complex. 

Alleen sámen zijn we in staat om de veranderingen te realiseren die nodig zijn om ons gezonder te laten leven. Daarover gaat de expositie Chronic Health – vital changes for a caring society. Deze tentoonstelling laat zien dat de transitie naar ‘chronische gezondheid’ een zaak is van mensen die met elkaar samenwerken. En dat ontwerpers daarvoor de katalysator kunnen zijn door mensen bij elkaar te brengen die van elkaars bestaan nog niet afwisten, maar die elkaar enorm kunnen versterken. 

Ontdek hoe zorgprofessionals, onderzoekers, buurtbewoners, patiënten, studenten, lokale makers, woningcorporaties, supermarkten, techbedrijven, kunstenaars en ontwerpers met elkaar samenwerken aan een breder, diverser, inclusiever en duurzamer zorglandschap.

Jetske van Oosten is curator van de Embassy of Health. Lees hier meer over de Expositie Chronic Health - vital changes for a caring society, te zien tijdens de Dutch Design Week 2021.

expositieontwerp
Chronic Health 2020: happily ever after?

De online expositie Chronic Health - happily ever after? vond plaats in een jaar waarin zorgsystemen op scherp kwamen te staan. Door de uitbraak van COVID-19 werd het thema gezondheid actueler dan ooit. Gezondheid bleek niet langer een kant-en-klaar product van ons zorgstelsel, maar alles te maken te hebben met hoe we ons leven inrichten. De expositie ging gepaard met een interactieve online weekprogramma.

Jetske van Oosten maakt deel uit van het curatorenteam van de Embassy of Health. Bekijk een van onderstaande video’s of lees hier meer over de online expositie Chronic Health 2020: happily ever after?, die te zien was tijdens de Dutch Design Week 2020.

Video's

Verbouwen in dialoog, een project van Ester van de Wiel en Michou-Nanon de Bruijn

Re-Creatie, een project van Sjaak Langenberg en Rosé de Beer

Multiform, een project van Gabriel Fontana

Future Interiors, een project van Samira Boon

expositie
Chronic Health 2019: it's only human?

Wat verstaan we eigenlijk onder kwaliteit in zorg en welzijn en wie bepaalt dat? Hoe verhouden structurele personeelstekorten, de behoefte aan persoonlijke aandacht en robotisering zich tot elkaar? Blijven we zoeken naar manieren om mensen beter en sterker te maken, of is onze kwetsbaarheid ook iets om te koesteren? De tentoonstelling ‘Chronic Health: It’s only human?’ speelt in op dilemma’s in de zorg. De tentoonstelling toont hun ontwerpkracht bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen technologie en natuur, tussen perfectie en imperfectie, tussen formele en informele zorg. Met een collectie op het snijvlak van wetenschap, kunst, technologie en design nodigt de Embassy of Health iedereen uit daarover mee te denken.

Jetske van Oosten maakt deel uit van het curatorenteam van de Embassy of Health. Lees hier meer over de Expositie Chronic Health, it’s only human? te zien tijdens de Dutch Design Week 2019. Of download hier de catalogus van de tentoonstelling.

programmaontwerp
Leeromgeving van de toekomst 2017—2020

Een school inrichten als festival, een container transformeren tot mobiel trefpunt voor stagiairs of samen een circulair paviljoen bouwen om te testen of het nieuwe online leertraject wel aankomt. Twintig mbo’s stelden zich vier jaar lang open voor een ontwerpend onderzoek naar hun ideale leeromgeving. Samen met ontwerpers gingen zij op zoek naar toepassingen die de wereld op school verbinden met de wereld daarbuiten.

Jetske van Oosten was als programmaleider bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verantwoordelijk voor het programma.

Bekijk hier de publicatie dat laat zien wat ontwerpkracht kan doen voor de onderwijstransitie.